അടിമത്തവും പടിഞ്ഞാറും

ഫ്രാന്‍സില്‍ ശ്ചാത്യര്‍ക്കിടയില്‍ അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ രീതിയില്‍ അടിമകളോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ജനതയാണ്. സാധാരണഗതിയില്‍ അടിമകളോട് ചെയ്യാറുള്ള കിരാത നടപടികള്‍ക്ക് പുറമെ, വിവാഹജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയോ, വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന

Read more
Page 3 of 3123